Gebruiksvoorwaarden en overeenkomst

Met ingang van 3 april 2023

 

Stichting AFIP respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikers-voorwaarden.

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

De voorwaarden vormen een overeenkomst tussen jou en Stichting AFIP, de exploitant van www.AFIPonline.org. Deze Overeenkomst is van toepassing op jouw gebruik van de website, zowel als toevallige bezoeker, maar ook als geregistreerd lid, zoals hieronder beschreven.

 

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website, stem je ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Overeenkomst is van toepassing voor alle gebruikers van de webite, dus de bezoekers maar ook de geregistreerde Leden.

We moedigen je ook aan om onze openheid-filosofie te lezen, om inzicht te krijgen in de onderliggende filosofie van Stichting AFIP.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): Stichting AFIP
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting AFIP, Postbus 2220, 1000 CE Amsterdam.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 2 a – Geschiktheid voor lidmaatschap

 

Om lid te worden en toegang te krijgen tot het gedeelte op dit platform, dat is gereserveerd voor leden (het “ledengedeelte”), vereist AFIP dat je (a) een persoon bent van 16 jaar of ouder, met een persoonlijk belang bij boezemfibrilleren en/of daaraan gerelateerde gezondheidstoestand; of (b) een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (bijv. arts, verpleegkundige) of in onderzoek (bijv. student, docent, onderzoeker) geautoriseerd door AFIP; of (c) een gast met legitieme, niet-commerciële redenen om deel te nemen aan de gemeenschap en die ermee instemt de privacy te respecteren en de waardigheid van alle deelnemers aan de gemeenschap te behouden; of (d) gast met autorisatie door een AFIP-medewerker.

Door je als lid te registreren, verklaar en garandeer je dat je tenminste de minimumleeftijd hebt die vereist is voor lidmaatschap op het platform.

 

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Stichting AFIP en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via myrthe@afiponline.org.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: myrthe@afiponline.org.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Myrthe Kuipers, myrthe@afiponline.org.

 

Artikel 15 – De website geeft geen medisch advies

Alle inhoud, die op de website wordt aangeboden, zoals tekst, behandelingen, doseringen, resultaten, grafieken, gebruikersprofielen, afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, advies, berichten, forumberichten en ander aangeboden materiaal, is alleen voor informatieve doeleinden en dus geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Vraag altijd advies aan je arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener met betrekking tot je gezondheid. Negeer nooit professioneel medisch advies en wacht nooit met het inwinnen ervan vanwege iets dat je op dit Platform hebt gelezen.

Als u denkt, dat er sprake is van een medisch noodgeval, bel dan onmiddellijk je arts of 112.

AFIP beveelt en onderschrijft geen specifieke testen, artsen, producten, procedures, meningen of andere informatie aan, die door Leden op de website zijn vermeldt. Vertrouwen op informatie die wordt verstrekt door AFIP, door personen die op de website verschijnen op uitnodiging van AFIP, of door andere leden, is uitsluitend op eigen risico.

 

Artikel 16 – Aanvaardbaar en rechtmatig gebruik van de website door leden

Leden mogen geen informatie of andere inhoud op de website plaatsen of uploaden die (a) vals, onnauwkeurig of misleidend is; (b) obsceen of onfatsoenlijk is; (c) inbreuk maakt op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of rechten op publiciteit of privacy van een partij; of (d) lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, haatdragend is of pornografie bevat. Leden mogen zich niet bemoeien met het gebruik en plezier van andere leden op de website (bijvoorbeeld door lastigvallen, bedreigen, verzoeken, overdreven persoonlijke belangen promoten of een andere deelnemer van een forum, seminar of bericht stalken, inclusief het gebruik van uitingen van onverdraagzaamheid, racisme, haat of godslastering). Leden mogen de website niet gebruiken om activiteiten uit te voeren die illegaal zijn of de rechten van anderen schenden, instructieve informatie over illegale activiteiten te verstrekken of fysieke schade of letsel aan te moedigen tegen een groep of individu.

Alle leden verklaren en garanderen dat de informatie die ze hebben verstrekt bij het registreren als lid, en alle informatie die ze vervolgens verstrekken over zichzelf en hun lidmaatschap, nauwkeurig en niet misleidend is. Een lid mag een anoniem profiel aanmaken.

 

Artikel 17 – Geen interferentie met de werking van de website

Je mag geen enkele robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel gebruiken om voor welk doel dan ook toegang te krijgen tot de website of inhoud of diensten die op de website worden aangeboden. Je mag geen inhoud op het de website plaatsen die malware, virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, spiders of andere computerprogrammeer-routines bevat of ernaar linkt die bedoeld zijn om enig systeem te beschadigen, nadelig te verstoren, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen van gegevens of persoonlijke informatie. Je mag niet proberen de beschikbaarheid van de website te blokkeren door middel van denial-of-service-aanvallen of andere middelen. Je mag de door leden verstrekte contactgegevens niet gebruiken of informatie over onze leden verzamelen om het verzenden van ongevraagde bulkcommunicatie (SPAM) te vergemakkelijken of om het gebruik van je lidmaatschapsaccount door anderen toe te staan om dergelijke acties te ondernemen.

 

Artikel 18 – Platform alleen voor niet-commercieel gebruik

De inhoud van het Platform, inclusief het Ledengedeelte en de inhoud en informatie in het Ledengedeelte, is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door individuele Leden. Organisaties, bedrijven en/of bedrijven mogen geen lid worden en het platform gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van AFIP. Leden van het Platform met individuele commerciële belangen mogen hun producten of diensten niet vragen of openlijk promoten in het Ledengedeelte. Alle inhoud die binnen het Platform wordt gedeeld, is niet voor extern gebruik. Niet-leden die toestemming willen om contact op te nemen met platformleden, moeten contact opnemen met info@afiponline.org (voor vragen van media en analisten en voor onderzoek-verzoeken). Algemene vragen over de site moeten worden gericht aan info@afiponline.org.

 

Artikel 19 – Plaatsing en gebruik van inhoud in het ledengedeelte

Het ledengedeelte omvat gemeenschapsgebieden, zoals forums en ledengedeelten, waar leden berichten, afbeeldingen en andere inhoud kunnen plaatsen. Als je lid bent, bezit je (of de auteur) het auteursrecht op de berichten, afbeeldingen en andere inhoud die je in het ledengedeelte plaatst, maar door dergelijke inhoud in gebruikersinzendingen in het ledengedeelte te plaatsen, verleen je Stichting AFIP het recht om afgeleide werken van je gebruikersinzendingen te gebruiken, kopiëren, weergeven, uitvoeren, distribueren, vertalen, bewerken en maken, met inachtneming van de gebruikersvoorwaarden.

Hoewel sommige platform-gebieden worden gecontroleerd op actualiteit, is Stichting AFIP niet verplicht om berichten vooraf te screenen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. We moedigen je aan om ons op de hoogte te stellen van ongepaste of illegale inhoud en we behouden ons het recht voor om berichten om welke reden dan ook te verwijderen.

 

Artikel 19 – A Forum regels

Stichting AFIP heeft een aantal regels voor gebruikers die meedoen aan het forum. Deze regels zijn opgesteld om de omgeving voor elke gebruiker prettig en veilig te houden. Houd je hierom aan de volgende punten:

 

 • Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het delen van persoonlijke informatie. Houd er rekening mee dat deze informatie geïndexeerd kan worden door zoekmachines en je geschreven onderwerp hierdoor gevonden kan worden door anderen. Gebruik eventueel een fictieve naam om anoniem te blijven.
 • Stichting AFIP kan je bericht uitlichten in haar eigen kanalen, zoals haar nieuwsbrief en social media kanalen.
 • Gebruikers dienen respectvol met elkaar om te gaan. Het kleineren en uitdagen van anderen of het gebruik van scheldwoorden wordt niet getolereerd.
 • Bij het aanmaken van een nieuw onderwerp dien je rekening te houden met een bijpassende categorie waar het onderwerp onder valt. Ook dien je te controleren of het onderwerp al bestaat. Dit kan je simpelweg doen door het zoeken van het onderwerp in de aangeboden zoekfunctie.
 • De titel van het onderwerp dient beschrijvend te zijn. Gebruik hierom geen titels zoals: ‘vraagje’, ‘wat is dit?’ of ‘help!’.
 • Gebruikers die reageren op een onderwerp dienen zich te houden aan het onderwerp en hier niet vanaf te wijken. Mocht jezelf een andere vraag hebben, dan kan je zelf een onderwerp aanmaken.
 • Het plaatsen van berichten gericht op eigen promotie of andere reclame doeleinden, zijn niet toegestaan. Dit soort berichten worden beschouwd als spam.
 • Mocht je een gebruiker een onderwerp-gerelateerde vraag willen stellen, dan kan dit via een privébericht. Houd er rekening mee dat je hier toestemming voor nodig hebt van de betreffende gebruiker. Ongepaste en ongevraagde berichten worden als spam beschouwd.

 

Artikel 19b – Is er een geval in conflict met de forumregels?

Kom je een situatie tegen die naar jouw mening de regels overschrijden? Neem dan contact op met onze moderator. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar: myrthe@afiponline.org. Stichting AFIP behandelt de situatie en onderneemt actie.

 

Artikel 20 – Andere leden identificeren

Je stemt ermee in om geen persoonlijk identificeerbare informatie over andere leden die je tegenkomt tijdens het gebruik van dit platform (ongeacht of deze door een lid in het ledengedeelte is geplaatst of door een lid per e-mail aan je is gepost) bekend te maken aan enige persoon of entiteit zonder de uitdrukkelijke toestemming van dat lid. Je mag informatie van algemene aard (waarmee het lid dat dergelijke informatie heeft verstrekt of over wie dergelijke informatie gaat, niet kan worden geïdentificeerd) bekendmaken aan derden buiten dit platform.

 

Artikel 21 – Wachtwoord en login-identiteit van Leden

Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je lidmaatschapswachtwoord en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die met of zonder jou medeweten plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. Je stemt ermee in om Stichting AFIP onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw lidmaatschapswachtwoord of login of enige andere inbreuk op de beveiliging.

 

Artikel 22 – Link naar andere websites

Stichting AFIP kan links bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van Stichting AFIP. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Stichting van een dergelijke site en Stichting AFIP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites.

 

Artikel 23 – Beëindiging van het lidmaatschap

Je stemt ermee in dat Stichting AFIP, met of zonder reden, jouw lidmaatschap van de stichting onmiddellijk kan beëindigen of jouw toegang tot het ledengedeelte van het platform zonder voorafgaande kennisgeving kan beperken of beëindigen. Zonder het voorgaande te beperken, kunnen de volgende redenen leiden tot beëindiging van het AFIP lidmaatschap en het gebruik van de website: (a) schendingen van deze Gebruikersvoorwaarden of andere daarin opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavers of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van jezelf (zelf geïnitieerde lidmaatschapsopzegging), (d) onverwachte technische problemen, en (e) langere periodes van inactiviteit. Stichting AFIP is niet verplicht om informatie of gegevens die je op de website hebt geplaatst of naar de website hebt geüpload, te onderhouden of op te slaan.

 

Artikel 24 – Vergoedingen

Het lidmaatschap van Stichting AFIP is gratis. Stichting AFIP behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen en mogelijk in de toekomst kosten in rekening te brengen voor lidmaatschap en/of aanvullende optionele diensten tegen betaling aan te bieden.

 

Artikel 25 – Disclaimer van garanties

De website en de inhoud en diensten die op het Platform beschikbaar worden gesteld, worden geleverd op een “as is” (“zoals het is”) en “as available” (“beschikbaarheid”) basis. Stichting AFIP geeft geen en wijst alle expliciete en impliciete garanties en verklaringen af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de website, de website-inhoud of enig advies of diensten die via de website worden geleverd voor zover toegestaan door de wet. Stichting AFIP garandeert niet dat toegang tot de website of de inhoud of diensten ervan ononderbroken of foutloos zal zijn of dat defecten in de website zullen worden gecorrigeerd.

Het advies, de aanbevelingen, de informatie en de conclusies die door andere leden van de website zijn gepost of verzonden, zijn op geen enkele manier gecontroleerd, goedgekeurd of onderschreven door Stichting AFIP, en je gebruikt dergelijke informatie op eigen risico.

 

Artikel 26 – Beperking van aansprakelijkheid

Stichting AFIP, zijn partners, bijdragers, bureaus, werknemers, directeuren of gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade (zelfs als het op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van uw gebruik van de website of vanwege uw vertrouwen op de inhoud of de diensten die op de website worden aangeboden.

 

Artikel 27 – Vrijwaring

Je stemt ermee in om Stichting AFIP, haar functionarissen, werknemers, bureaus, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en andere partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit, of vermoedelijk voortvloeit uit jouw schending van deze overeenkomst.

 

Artikel 28 – Internationale gebruikers

Stichting AFIP beweert niet dat informatie op de website geschikt is of kan worden gedownload buiten Nederland. Persoonlijke informatie (“Informatie”) die aan de website wordt verstrekt, zal worden verzameld, verwerkt, opgeslagen, openbaar gemaakt en verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wetgeving en het privacybeleid van AFIPonline.org. Als je een niet-Nederlandse gebruiker bent, erken je en stem je ermee in dat AFIP jouw informatie mag verzamelen en gebruiken en deze mag onthullen aan andere entiteiten buiten uw rechtsgebied, zolang een dergelijke verzameling, gebruik of openbaarmaking niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving en AFIP’s Privacybeleid. Bovendien kan dergelijke informatie worden opgeslagen op servers die zich buiten uw rechtsgebied bevinden. Door ons jouw informatie te verstrekken, stem je in met de overdracht van dergelijke informatie buiten jouw rechtsgebied, zoals beschreven in ons privacybeleid.

 

Artikel 29 – Kennisgevingen van leden

Als je je registreert als lid, stem je ermee in dat Stichting AFIP aan jou per e-mail berichten kan sturen op het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het registreren om lid te worden (of het e-mail adres dat later door jou is bijwerkt met behulp van de functionaliteit van het platform).

 

Artikel 30 – Diverse voorwaarden

AFIP kan deze overeenkomst op elk moment overdragen aan een dochteronderneming of moedermaatschappij of aan een opvolger van de stichting als onderdeel van een fusie of overname. U mag deze overeenkomst niet toewijzen of overdragen.

Als een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onaangetast en blijven ze volledig van kracht.

 

Voor vragen of opmerkingen, of om schendingen van deze overeenkomst te melden, kunt u ons dit laten weten of contact met ons opnemen via:

info@afiponline.org

 

Artikel 31 – Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op dit Platform te plaatsen. We raden je aan om deze Overeenkomst regelmatig te bekijken op eventuele updates of wijzigingen, die een ingangsdatum van de update zullen hebben. Gebruik van het Platform na een dergelijke wijziging houdt in dat je ermee instemt deze Overeenkomst, zoals gewijzigd, te volgen en hieraan gebonden te zijn.

 

 

 1. Cookieverklaring

Het gebruik van cookies

Stichting AFIP maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

 

De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

 • welke pagina’s je hebt bekeken
 • hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
 • bij welke pagina je de site hebt verlaten
 • Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

 

– Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

 

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via myrthe@afiponline.org. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

 

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Stichting AFIP wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

 

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via myrthe@afiponline.org. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met myrthe@afiponline.org.